Om

 

 Vedtekter for foreningen Meløy miljøbutikk

 0rg nr: 912 014 509

Vedtatt av årsmøtet 09.04.2024

 

 • 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Meløy miljøbutikk og ble stiftet 28.05.13.                              

 

 • 2 Formål

Drive brukthandel for å fremme gjenbruk og øke miljøbevisstheten i Meløy kommune. Styret fastsetter andelen av overskuddet som kan deles ut etter en total vurdering av behovet for drift, vedlikehold, renovering og nye investeringer i butikken. Denne andelen fordeles 50/ 50 mellom et miljøfond og en grasrotandel. Styret forvalter miljøfondet til kirkelige eller veldedige formål i Meløy etter søknad. Grasrotandelen fordeles til kirkelige eller ideelle organisasjoner av de som arbeider i Meløy miljøbutikk etter timeliste.

 

 • 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

 • 4 Medlemmer

Medlemskap tegnes ved å registrere seg som frivillig arbeider i butikken.

 

 • 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

 • 6 Kontingent

Medlemmer betaler sin årlige kontingent gjennom sin arbeidsinnsats.

 

 • 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte og medarbeidere i butikken kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

 • 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i mars måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 

 

 • 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Meløy miljøbutikk.

 

 • 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 • 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle Meløy miljøbutikks årsmelding
 2. Behandle Meløy miljøbutikks regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingent
 5. Vedta Meløy miljøbutikks budsjett
 6. Velge:

         a) Leder

         b) Inntil 4 styremedlemmer

          c) Revisor og dennes stedfortreder

           

 • 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

 • 13 Styret

Foreningen ledes av et styre på inntil 6 medlemmer. 2 av disse kan velges av styret selv. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. Dette gjelder også daglig leder.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Meløy miljøbutikks økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere Meløy miljøbutikks utad.
 5. Oppnevne daglig leder for Meløy miljøbutikk

 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

 • 14 Grupper /avdelinger

Meløy miljøbutikk kan organiseres med avdelinger. Disse kan ledes av tillitspersoner oppnevnt av styre. Meløy miljøbutikks årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger og hvordan disse skal organiseres og ledes.

 

For avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele Meløy miljøbutikk, og avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere    Meløy miljøbutikk utad uten styrets godkjennelse.

 

 • 15 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

 • 16 Oppløsning (§ 16 kan ikke endres.)

Oppløsning av Meløy miljøbutikk kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

 

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Meløy miljøbutikk. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

 

Styret valgt på årsmøtet 09.04.24

Gustav Andersen, på valg 2028

Lars Gjøviken, på valg 2028

Hermann Andersen, på valg 2026

Ellinor Høgset, på valg 2026

Hermann Andersen, på valg 2026

May Brun, på valg 2026

Edith Pedersen, daglig leder